(+ 34) 923 580 375 info@joselito.com
Eliminar
Jamones Joselito
da
Taske
0

1.1. Adgang til webstedet

Adgangen til webstedet er gratis bortset fra omkostningerne ved internetforbindelsen, som opkræves af den udbyder, som brugeren har en aftale med.

1.2. Tilmelding

For at kunne se noget af webstedets indhold og for at kunne købe de produkter, der tilbydes på webstedet, skal brugeren tilmelde sig. Brugen af visse dele af webstedet kræver dog ikke, at brugeren har tilmeldt sig.

De oplysninger, som brugeren indtaster i forbindelse med tilmeldingsprocessen, skal være nøjagtige, aktuelle og sande. Når brugeren har tilmeldt sig, får vedkommende status som kunde (herefter betegnet som ”kunden”), og vedkommende er til enhver tid ansvarlig for sin adgangskode og holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af misbrug, videregivelse, offentliggørelse eller tab deraf. Af denne grund anses tilgang til bestemte områder og/eller brug af tjenester og indhold, som sker ved brug af en tilmeldt kundes adgangskode, for at være udført af den pågældende kunde, som bærer ansvaret for denne tilgang og brug.

I tilfælde af at der indtastes personlige oplysninger om tredjemand i forbindelse med tilmeldingen, erklærer brugeren/kunden ved at acceptere nærværende generelle betingelser, at vedkommende har tredjemands samtykke til at angive dennes oplysninger.

1.3. Min konto

Når kunden har tilmeldt sig korrekt på webstedet, kan vedkommende til enhver tid gøre brug af funktionen ”Min konto”. Under ”Min konto” kan kunden ændre sine personlige oplysninger eller oplysningerne vedrørende forsendelsen af bestillinger og kontrollere, om der er bestillinger, der endnu ikke er blevet leveret.

Under min konto kan brugeren også se sine gavekort, tidligere bestillinger og har mulighed for til enhver tid at opsige sin konto ved at angive årsagen til vedkommendes ønske om opsigelsen af kontoen.

1.4. Regler for brug af webstedet

Brugeren/kunden er forpligtet til at anvende webstedet og alt dets indhold og alle dens tjenester i henhold til den gældende lovgivning, etiske overvejelser, almindelige retsprincipper og nærværende juridiske bestemmelser. Derudover er brugeren/kunden forpligtet til at anvende tjenesterne og/eller indholdet på webstedet på hensigtsmæssig vis og må ikke anvende dem til at udføre ulovlige aktiviteter eller til at begå forbrydelser, der krænker tredjemands rettigheder, og/eller som overtræder loven om intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder eller enhver anden gældende lovgivning.

Brugeren/kunden er forpligtet til at afstå fra at overføre, distribuere, videregive eller give tredjemand adgang til enhver form for materiale og oplysninger (data, indhold, meddelelser, tegninger, lyd- eller billedfiler, fotografier, software osv.) i modstrid med lovgivningen, etiske overvejelser, almindelige retsprincipper og nærværende juridiske bestemmelser. Brugeren/kunden forpligter sig til at overholde følgende punkter, der ikke er begrænsede hertil eller udelukker andet:Det er ikke tilladt at offentliggøre eller udbrede racistisk, fremmedfjendsk, pornografisk, terroristisk indhold eller propaganda, eller andet der er i strid med menneskerettighederne.

Det er ikke tilladt at offentliggøre eller udbrede programmer eller filer på internettet (virus eller malware), som kan forvolde skade på IT-systemerne hos internetudbyderen, dennes leverandører eller andre brugere af internettet.

Det er ikke tilladt at udbrede, overføre eller stille oplysninger, elementer eller indhold til rådighed for tredjemand, som krænker grundlæggende rettigheder og offentlige frihedsrettigheder, som er fastlagt ved lov og i internationale traktater.

Det er ikke tilladt at udbrede, overføre eller stille oplysninger, elementer eller indhold til rådighed for tredjemand, som kan anses for at være ulovlig eller illoyal reklame.

Det er ikke tilladt at overføre uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamematerialer, ”spam-mails”, ”kædebreve”, ”pyramidespil” eller andre former for opfordringer, undtagen i de områder (f.eks. kommercielle sider), som udelukkende er beregnede til dette formål.

Det er ikke tilladt at udbrede eller overføre forkerte, tvetydige eller unøjagtige oplysninger eller indhold, som vildleder modtageren af oplysningerne.

Det er ikke tilladt at give andre brugere ens adgangskode til brug i forbindelse med tjenesteydelserne og/eller indholdet på webstedet.

Det er ikke tilladt at udbrede, overføre eller stille oplysninger, elementer eller indhold til rådighed for tredjemand, som krænker immaterielle eller industrielle ejendomsrettigheder, patenter, varemærker og ophavsret, som tilhører ejeren af webstedet eller tredjemand.

Det er ikke tilladt at udbrede, overføre eller stille oplysninger, elementer eller indhold til rådighed for tredjemand, hvis det indebærer en overtrædelse af fortrolig kommunikation og lovgivningen om personlige oplysninger.

Hvis kunden/brugeren af JOSELITO-webstedet angiver oplysninger om tredjemand under ”faktureringsadresse”, som ikke svarer til ”leveringadressen”, erklærer vedkommende dermed udtrykkeligt at have modtaget pågældende tredjemands samtykke til at videregive disse oplysninger til JOSELITO med tilsendelse af oplysninger til vedkommende, som kunden mener, at vedkommende kan være interesseret i, som det eneste formål, så påtager JOSELITO STORE sig intet ansvar for tilsendelsen af disse oplysninger til den pågældende tredjemand.

Brugeren/kunden er forpligtet til at holde JOSELITO skadefri i forbindelse med enhver klage, bøde, straf eller sanktion, som skyldes brugerens/kundens manglende overholdelse af ovenstående brugsregler. JOSELITO forbeholder sig også ret til at kræve erstatning for skader og tab, der måtte opstå i denne sammenhæng.

1.5. Ansvarsfraskrivelse

JOSELITO påtager sig intet ansvar for skader på brugerens/kundens eller tredjemands software og computersystemer, som måtte opstå i forbindelse med brugen af de tjenesteydelser, der tilbydes på webstedet. Det samme gælder for skader og tab, som brugeren/kunden lider på grund af fejl eller frakobling af internetforbindelsen, som forårsager afbrydelse, annullering eller frakobling af webstedets drift under brugen deraf eller derforinden.

1.6. Immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder

De immaterielle rettigheder til alt webstedets indhold, herunder men ikke begrænset til tekster, fotografier, illustrationer, billeder, ikoner, teknologi, software, links og andet audiovisuelt indhold eller lydindhold samt det grafiske design og kildekoderne, tilhører JOSELITO eller tredjemand, og brugeren tildeles ikke nogen udnyttelsesret i henhold til gældende lovgivninger med henblik på de immaterielle rettigheder for disse materialer.

Alle varemærker, handelsnavne og logoer tilhører JOSELITO eller tredjemand, og brugeren bliver ikke tildelt nogen rettigheder til dem ved at gå ind på webstedet.

2. Gældende lovgivning og værneting

Disse generelle bestemmelser er underlagt spansk lovgivning. Parterne forpligter sig til at være underlagt domstolene i Salamanca og giver frakald på andre værneting.

Ekomi